Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v okviru izvajanja svojih dejavnosti beleži podatke vremenskih postaj in zbira podatke fenoloških opazovanj kmetijskih rastlin.
Predvidene podnebne spremembe se bodo zaradi spremenjenih temperaturnih in vodnih režimov odrazile v spremembi pogostnosti in intenziteti napadov ter spremenjeni biologiji bolezni in škodljivcev. Vplivale bodo na ustalitev novih škodljivih organizmov in tako ogrožale pridelavo hrane in krme ter obstoj določenih rastlin v našem okolju. V smeri prilagajanja tem spremembam, je potrebno ugotoviti trende in določiti ustrezne ukrepe. Pri varstvu rastlin je zlasti pomembno spremljanje meteoroloških in biotičnih dejavnikov. Agrometeorološki sistem Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano deluje v okviru Fitosanitarnega informacijskega sistema od leta 2004 dalje, njegovi zametki pa segajo v leto 1994 z uvedbo prvih avtomatskih agrometeoroloških postaj ADCON Telemetry v slovenski prostor.
Vedno večja dostopnost razpoložljivih informacijskih tehnologij (programje, meritve, modeli, telekomunikacije, splet, GIS), je omogočila natančnejše spremljanje pojava škodljivih organizmov v realnem času in napovedi pojava in širjenja bolezni in škodljivcev v rastlinski pridelavi. Tako so meritve, modeli,napovedi in obveščanje postali tudi osnovni del agrometeorološkega informacijskega sistema. Pravilno vzpostavljen agrometeorološki sistem mora vsebovati: vse elemente informacijskega sistema, vsebinsko strokovno podporo, hkrati pa mora ustrezati standardom na področju kakovosti podatkov.
UPORABNE POVEZAVE
MEDNARODNO LETO ZDRAVJA RASTLIN 2020
FITO-INFO
Fitosanitarni prostorski portal
Društvo za varstvo rastlin Slovenije
EPPO
EFSA-FFS

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin Prognostična obvestila
-  Osrednja Slovenija: Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana
-  Zahodna Slovenija: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Nova Gorica, Koper
-  Celjska in Koroška regija: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec
-  Severovzhodna Slovenija: Kmetijsko gozdarski zavod  Maribor
-  Jugovzhodna Slovenija: Kmetijsko gozdarski zavod  Novo mesto
 
Za lastno rabo se lahko naročite na brezplačne napovedi o varstvu vinogradov, sadovnjakov, vrtnin ali poljščin po elektronski pošti ali na SMS sporočila:
Naročanje na prognostična obvestila
Prikaz prognostičnih obvestil
- 15. let prognostičnih obvestil v varstvu rastlin

Spremljanja v agrometeorologiji Prognostični modeli
Fenologija kmetijskih rastlin:
-  Fenološka mreža -Spremljanja - podatki
-  Protokoli (BBCH,..)
Fenologija škodljivih organizmov:
- Fenološka mreža (lovilci, vabe,...)
- Spremljanja – podatki
  V okviru službe za varstvo rastlin naši strokovnjaki uporabljajo tudi prognostične modele za napoved bolezni in škodljivcev. Z modeli lahko na podlagi meritev osnovnih agrometeoroloških parametrov, opazovanj bioloških parametrov (npr. lovilci spor, gojišča, ulovi, izleganja,…) na regionalni kot na lokalni ravni z veliko natančnostjo napovemo možnost pojava določenega škodljivega organizma.
                                                                                                                                          Več
Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.