Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI
Služba za varstvo rastlin Slovenije: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Služba za varstvo rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto opravlja prognozo in obveščanje o pojavu, razvoju in ukrepanju proti rastlinskim boleznim, škodljivcem in plevelom na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine (zemljevid) za: Izhodišča za delo črpamo iz aplikativnih potreb rastlinske pridelave na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Pravočasno prepoznavanje problematike pri zaščiti rastlin, iskanje rešitev, obvladovanja pojava škodljivih organizmov in svetovanje so bili vedno primarna usmeritev. Zavedanje pomena sonaravnega kmetovanja (integrirano in ekološko kmetovanje) nam daje prvine in hkrati vodi v dobro sodelovanje z različnimi interesnimi skupinami na področju ekološke pridelave, katero vidimo smernico za pridelavo zdrave in varne hrane ob čim manjših vplivih na okolje in prostor. Pri opravljanju opazovalno napovedovalne dejavnosti uporabljamo različne, že uveljavljene tehnične pripomočke in razvijamo metodologijo z uporabo novih.

Sodelavci v okviru prognostične službe v Službi za varstvo rastlin poleg prognostične dejavnosti izvajajo tudi terensko in laboratorijsko diagnostiko škodljivih organizmov ter uporabnikom dajejo priporočila za uporabo ustreznih metod za zatiranje, vključno z uporabo registriranih fitofarmacevtskih in biotičnih sredstev.

Obveščanje poteka preko spletnih strani FITO INFO in Kmetijskega zavoda Novo mesto, avtomatskega telefonskega odzivnika ter na izobraževanjih.

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ima od leta 2008 koncesijo za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov in drugih strokovnih nalog. Pred tem je iste naloge opravljal v različnih organizacijskih oblikah od ustanovitve KGZS - Zavoda NM leta 2001. Koncedent javne službe za varstvo rastlin je Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Šmihelska c. 14, SI-8000 Novo mesto
Tel.: 07 / 373 05 70; Fax.: 08 / 373 05 90
Tel. odzivnik: 090 93 98 17
e-pošta: tajnistvo@kgzs-zavodnm.si
spletna stran: http://www.kmetijskizavod-nm.si

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.