Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI
Služba za varstvo rastlin Slovenije: Kmetijski Inštitut Slovenije, Ljubljana

OPAZOVANJA IN NAPOVEDI V POLJEDELSTVU:

žita:
žitna pepelovka Blumeria (Erysiphe) graminis, pšenična listna pegavost Septoria tritici, rjavenje pšeničnih plev Septoria nodorum; Leptosphaeria nodorum, fuzarioze na klasih Fusarium sp., rženi listni ožig / ječmenov listni ožig Rhynchosporium secalis, ječmenova mrežasta pegavost Pyrenophora teres, rdeči žitni strgač Oulema melanopus in listne uši na žitih (Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium  dirhodum, Schizaphis graminum), koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera);

krompir:
krompirjeva plesen Phytophthora infestans, črna listna pegavost krompirja Alternaria solani, koloradski hrošč Leptinotarsa decemlineata in listne uši na krompirju;

OPAZOVANJA IN NAPOVEDI V SADJARSTVU:

jablane:
škrlup Venturia inaequalis, jablanova pepelovka Podosphaera leucotricha, hrušev ožig Erwinia amylovora, rdeča sadna pršica Panonychus ulmi in listne uši (zelena jabl. uš - Aphis pomi), jablanov cvetožer Anthonomus pomorum, jabolčna grizlica Hoplocampa testudinea, jabolčni zavijač Cydia pomonella, mali sadni zavijač Grapholita lobarzewskii, rjavi zavijač lupine sadja Archips podanus, sadni zavijač Adoxophyes reticulana, sadni listni duplinar Leucoptera scitella;

hruške:
hrušev škrlup Venturia pyrina, hruševa rja Gymnosporangium sabinae, hrušev ožig Erwinia amylovora, navadna hruševa bolšica Psilla pyri, hrušev zavijač (Cydia pyrivora);

breskve:
breskova kodravost Taphrina deformans, breskov škrlup Venturia carpophila, listna luknjičavost koščičarjev Stigmina carpophila, breskov zavijač Grapholita molesta, breskov molj Anarsia lineatella, listne uši;

češnje in višnje: cvetne monilije Monolinia sp., češnjeva listna pegavost Blumeriella jaapi;

OPAZOVANJA IN NAPOVEDI V VINOGRADNIŠTVU:

peronospora vinske trte Plasmopara viticola, oidij ali pepelovka vinske trte Uncinula necator, črna pegavost vinske trte Phomopsis viticola, rdeči listni ožig vinske trte Pseudopeziza tracheiphilla, siva grozdna plesen Botryotinia fuckeliana, križasti grozdni sukač Lobesia botrana in pasasti grozdni sukač Eupoecilia ambiguella, pršice trsne kodravosti Calipitrimerus vitis, Colomerus vitis in rdeča sadna pršica Panonychus ulmi, trtni kapar Pulvinaria vitis, Neopulvinaria innumerabilis, ameriški škržatek Scaphoideus titanus.

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.