Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI
Služba za varstvo rastlin Slovenije: Kmetijski Inštitut Slovenije, Ljubljana
Na Oddelku za varstvo rastlin sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije med drugim opravljamo opazovalno napovedovalno (prognostično) dejavnost. Namen dejavnosti je spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki ovirajo pridelavo kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov, na kar opozarjamo pridelovalce oz. imetnike rastlin. Z opozorili in napotki jih usmerjamo k primernim varstvenim ukrepom, s katerimi ob upoštevanju pravil dobre kmetijske prakse, optimalne in odgovorne rabe fitofarmacevtskih sredstev in z različnimi tehnološkimi ukrepi, omejujejo širjenje škodljivih organizmov. Naše delo dopolnjuje tudi dobro organizirana laboratorijska prognostika. Cilj aktivnosti je pridelava kakovostne in zdrave hrane ter skrb za ohranjanje naravnega okolja.

Za pridelovalce na območju Osrednje Slovenije in Gorenjske pripravljamo lokalna obvestila. Z globalnimi obvestili pa opozarjamo na bolezni in škodljivce, ki ogrožajo pridelavo kmetijskih rastlin na celotnem območju Slovenije.

V okviru opazovalno napovedovalne dejavnosti namenjamo največ pozornosti pomembnejšim sadnim vrstam (jablane, hruške, koščičarji) (link na skupino spodaj naštetih organizmov), vinski trti in poljščinam (krompir, žita). Spremljamo pa tudi pojave škodljivih organizmov na drugih gojenih rastlinah (ameriške borovnice, jagode, vrtnine…).

Obveščanje uporabnikov poteka preko obvestil na spletni strani FITO INFO in Kmetijskega inštituta Slovenije, preko telefonskega odzivnika na Kmetijskem inštitutu Slovenije, preko obvestil v tedniku Kmečki glas, preko elektronske pošte in neposredno preko telefona in različnih izobraževanj. Kmetijski inštitut Slovenije ima koncesijo za izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov in drugih strokovnih nalog. Koncedent javne službe za varstvo rastlin je Fitosanitarna uprava Republike Slovenije.

Prognostično dejavnost opravljamo že od leta 1954, ko je bila na Kmetijskem inštitutu Slovenije v sodelovanju s takratnim Hidrometeorološkim zavodom Slovenije organizirana Protiperonosporna služab.

Kontakt: Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana
Tel.: (01) 280 52 62 Fax: (01) 280 52 55
Tel. Odzivnik: (01) 280 52 65, 280 52 66, 280 52 67, 280 52 68, 280 52 69
E-pošta: kis@kis.si
Spletna stran: http://www.kis.si

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.