Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
PUBLIKACIJE
Publikacije v agrometeorologiji
 • Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pridelave na sušo: .pdf

 • Tehnološki ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva suše: .pdf

 • Raziskave onesnaženosti tal Slovenije: .pdf

 • Naravne nesreče: .pdf

 • Spremembe podnebja in kmetijstvo v Sloveniji .pdf

 • Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam .pdf

 • Akcijski načrt strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011 .pdf

 • Meteorološka vodna bilanca, Orodje za sledenje kmetijske suše .pdf

 • Tveganja za sušo v kmetijstvu glede na lastnosti tal in meteorološko vodno bilanco, Ujemanje podatkov z AJDO .pdf

 • Tveganja za sušo v kmetijstvu glede na lastnosti tal in meteorološko vodno bilanco, Karte ranljivosti tal za sušo .pdf


 CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAMI (CRP)

 • Razvoj celovitega sistema za obvladovanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj v slovenskem kmetijstvu in ribištvu: dLib.si

 • Projekcija vodnih količin za namakanje v Sloveniji: dLib.si

 • "Znanje za mir" z naslovom Suša - od merjenega podatka do GIS portala, ki ga je razpisal MORS oz. URSZR (napovedovanje in ocenjevanje posledic suše): dLib.si

 • Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema: dLib.si

 • Trajnostna raba vode za krepitev rastlinskega pridelovalnega potenciala v Sloveniji: dLib.si

 • Ocena vodnih perspektiv na območju SLO in možnost rabe vode v kmetijski pridelavi: dLib.si

 • Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh: dLib.si

 • Izboljšanje rodovitnosti tal v spreminjajočih se podnebnih razmerah in gospodarjenje z dušikom ter ogljikom s prezimno ozelenitvijo njiv: dLib.si

 • Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb: dLib.si

 • Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu: .pdf


 glej SPLETNE POVEZAVE

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.