Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
UKREPI ZMANJŠEVANJA POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Na neugodne vremenske razmere se kmetijska proizvodnja ne more vedno v celoti prilagoditi. Zaradi tega so prav tako kot ukrepi prilagajanja na naravne nesreče pomembni tudi ukrepi, ki pomagajo zmanjševati posledice naravnih nesreč in omogočajo kmetom nadaljevanje kmetijske proizvodnje.

UKREPI za zmanjševanje naravnih nesreč v kmetijstvu so:

  1. Izplačilo predplačil za neposredna plačila

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), lahko sprejme ukrepe za pomoč prizadetim kmetov, v obliki delnega predčasnega izplačila subvencij, s katerim najbolj oškodovanim kmetijskim pridelovalcem izplača do 50% predplačil odobrenih zneskov za shemo enotnega plačila in dodatnega plačila za mleko za gorska in višinske kmetije. MKGP lahko v skladu z EU zakonodajo zaradi neugodnih vremenskih razmer, od 16.10. tekočega leta izvede predplačila kmetijskim gospodarstvom v višini največ 50% odobrenih zneskov za shemo enotnega plačila. Pred izplačili morajo biti izvedene vse kontrole (administrativne in kontrole na kraju samem), v skladu z EU zakonodajo za neposredna plačila. Predplačila izvede Agencija RS za kmetijske trge in Razvoj podeželja

  1. Odpis najemnin pri skladu kmetijskih zemljišč

Svet Sklada lahko v skladu s predpisom Unije, ki ureja pomoč »de minimis« shemi v sektorju kmetijske proizvodnje po predhodni prijavi sheme pomoči delno, ali v celoti odpiše zakupnino v primerih neugodnih vremenskih razmer, ali izrednih dogodkov, ki jih ni moč zavarovati, kot so suša, moča, burja in zimska pozeba. Delni oziroma celotni odpis zakupnine se izvede samo v tistih škodnih primerih, ko neugodne vremenske razmere ali izredni dogodki dosegajo višino škode, določene v zakonu, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč. Delni oziroma celotni odpis zakupnine temelji na oceni škode, vpisane v uradno evidenco - aplikacijo URSZR (Ajda).

Več informacij si lahko preberete v Pravilniku o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč, ki je bil sprejet na podlagi Zakona ki ureja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

http://www.s-kzg.si/static/uploaded/htmlarea/PrZak.pdf

  1. Odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Na podlagi zakonodaje so kmetijski pridelovalci upravičeni do Odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v kolikor izpolnjujejo pogoje v skladu z Zakonom o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO232).

  1. Program za odpravo posledic škode v kmetijstvu

4.1 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07 in 102/07) določa, da se v primeru naravne nesreče, v kolikor je ocena neposredne škode na stvareh ali v kmetijstvu, večja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, pripravi program za odpravo posledic škode, ki ga potrdi Vlada RS. Sredstva za odpravo posledic se zagotovijo iz proračunske rezerve

Zaradi obsežnosti posameznih neugodnih vremenskih razmer, kot je npr. suša, le teh ni mogoče zavarovati pod sprejemljivimi pogoji. Za odpravo posledic tovrstnih neugodnih vremenskih razmer se namenjajo sredstva iz proračunske rezerve. Ta sredstva se v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč dodelijo na podlagi programa odprave posledic škode v kmetijstvu, ki ga sprejme vlada. Dodeljena pomoč je namenjena za nesreče večjih razsežnosti, kadar ocenjena škoda preseže prag 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, kot pomoč pridelovalcem, da lahko nadaljujejo oz. ohranijo kmetijsko proizvodnjo.

Vsebina programov
Za reševanje posledic po suši za leto 2012: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/naravne_nesrece/program_odprave_posledic_skode_v_kmetijstvu_susa2012.pdf
Za reševanje posledic po suši za leto 2013: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/naravne_nesrece/program_odprave_posledic_skode_v_kmetijstvu_susa2013.pdf

4.2. V primeru, ko pa gre za naravno nesrečo velikih razsežnosti, ki jo je mogoče zavarovati, smo sprejeli t.i. Interventni zakon, (Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (Uradni list RS, št. 52/16;), ki je dostopen na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/kmetijstvo/#c18135 in na podlagi katerega je MKGP pripravil Program odprave posledic pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu, ki je podlaga za izplačilo finančne pomoči po pozebi in snegu v sadjarstvu in vinogradništvu najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom.

Vsebina programa:
Za reševanje posledic po pozebi za leto 2016: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Naravne_nesrece/119svProgram.doc

  1. Zavarovanje kmetijske proizvodnje

V letu 2006 se je pričelo s sofinanciranjem zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pridelave. S sofinanciranjem se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč in si s tem zagotavljajo večjo ekonomsko in socialno varnost. Zavarovanje kmetijske pridelave tako predstavlja pomemben element za ublažitev posledic škode, ko neugodne vremenske razmere prizadenejo posamezno kmetijsko gospodarstvo in bi bil zato ogrožen obstoj samega kmetijskega gospodarstva.

Zavarovanje ostaja tudi v bodoče temeljna oblika varovanja kmetijske proizvodnje pred naravnimi nesrečami, pomembno pa je, da se kmetijski pridelovalci zavedajo pomena preprečevanja škode zaradi posledic naravnih nesreč. Tako je na območjih, kjer je pogostost toče velika, potreba predvsem preventiva, saj samo z zavarovanjem ni mogoče ublažiti posledic škode in dolgoročno imeti ekonomsko vzdržno pridelavo. Tudi v prihodnje se bodo zagotavljala sredstva za sofinanciranje zavarovanje kmetijske proizvodnje.

Več informacij o zavarovanju kmetijske pridelave je na voljo na spletni strani: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/zavarovanje/

 

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.