Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
UKREPI PRILAGAJANJA NA NARAVNE NESREČE

Zaradi dejstva, da ukrepi blaženja posledic neugodnih vremenskih razmer ne prinašajo dovolj učinkov v primerjavi z škodo, ki nastane na kmetijskih kulturah po suši ali drugi naravni nesreči, se Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaveda, da je potrebno izvajati preventivne ukrepe, ter spodbujati tehnologije pridelave, ki bodo naravne nesreče preprečile oziroma omilile njihove posledice.

UKREPI za prilagajanje na naravne nesreče v kmetijstvu so:

  1. Spremljanje stanja glede neugodnih vremenskih razmer

Aktualne podatki o spremembah stanja glede vremenskih razmer v Sloveniji ARSO, objavlja na svoji spletni strani http://www.arso.gov.si/

  1. Spremljanje stanja in svetovanje na terenu Kmetijske svetovalne službe

Kmetijski svetovalci redno spremljajo stanje posameznih kmetijskih rastlin in nudijo nasvete glede na trenutno stanje na posameznih območjih. Kmetom osebno svetujejo na terenu, prav tako pa tudi v pisarni in po telefonu. Kmetijski svetovalci kmetom nudijo nasvete glede splošnih tehnoloških ukrepov, predvsem na kaj morajo biti pozorni v spomladanskih razmerah pri obdelavi tal, gnojenju in zatiranju plevelov. Poleg tega jim nudijo konkretne nasvete, kako ravnati nastali situaciji.

Aktualne novice, nasveti ter kontaktne številke svetovalne službe so na voljo na spletni strani KGZS: http://www.kgzs.si/

Pridelovalci se lahko obrnejo tudi neposredno na proizvajalce semenskega materiala, kot je na primer Semenarna Ljubljana (http://www.semenarna.si/), kjer se dobijo opisi posameznih sort in njihova prilagodljivost na različne vremenske razmere.

  1. Vzpostavitev učinkovitega sistema svetovanja s področja obvladovanj tveganj in prilagajanja podnebnim spremembam (priprava strokovnih podlag, priporočil, izvedba)

V okviru programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu KGZS) je KGZS namenila del sredstev tudi za podnebne spremembe. Njihov cilj je usposobiti KMG za prilagajanje na spremenjene klimatske pogoje, uvajanje prilagojenih tehnologij na nove pogoje kmetovanja ter izobraževanje.

Tehnološko svetovanje v kmetijski pridelavi je potrebno prilagoditi glede na spremenjene podnebne pogoje. Vsa predavanja, osebna svetovanja in izobraževanja, ki se in se bodo izvajala po posameznih panogah (živinoreja, sadjarstvo, vinogradništvo-vinarstvo, poljedelstvo, zelenjadarstvo, varstvo rastlin) bodo prilagojena na spremenjene podnebno-pridelovalne pogoje in se bodo vključevala tako pri izobraževanjih, kot pri rednem svetovanju v objavah v medijih ter pripravljenem gradivu.

Na področju klimatskih sprememb se je namreč potrebno stalno izobraževati, do uporabnika pa zagotoviti prenos domačega kot tujega znanja

  1. Izdaja tehnoloških priporočil

Ministrstvo se zaveda posledic, ki jih povzroči daljše sušno obdobje, zaveda se tudi, da so ključni preventivni ukrepi s katerimi je možno zmanjšati ali preprečiti posledice, ki jih povzroči pomanjkanje padavin. Ti vključujejo ustrezno obdelavo tal, gnojenje, vrstenje in izbor vrst, ki izboljšajo kapaciteto tal za vodo kot tudi izkoristek vode ter varstvo rastlin.

Po zadnji večji suši leta 2007 je ministrstvo s strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) in KGZS izdalo »Tehnološka priporočila za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pridelave na sušo«. Publikacija je dostopna tudi na spletni strani:

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Tehnoloska_priporocila_za_zmanjsanje_obcutljivosti_na_suso.pdf

Publikacija zajema splošne tehnološke ukrepe, kot so obdelava tal, gnojenje, vrstenje in izbor vrst ter varstvo rastlin, ki izboljšujejo zadrževanje razpoložljive vode v tleh in omogočajo njen boljši izkoristek. Razna priporočila in publikacije so dostopne v tiskani in/ali spletni obliki. Z njimi so seznanjeni kmetijski svetovalci, ki kmetu svetujejo ustrezno izbiro kultur in sort, ki omogoča optimalno izrabo danih potencialov na posameznem območju.

MKGP je v sodelovanju s strokovnjaki iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete pripravilo nadgradnjo obstoječih Tehnoloških priporočil za zmanjšanje občutljivosti kmetijske pridelave na sušo iz leta 2008 z brošuro Tehnološkimi ukrepi pri pridelavi koruze za zmanjšanje vpliva suše, ki je najpomembnejša poljščina pri pridelavi krme za živali in pripravilo karto ogroženosti kmetijskih zemljišč za sušo, ki je na voljo na spletni strani:

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/ogrozenost_susa_koruza.jpg

Brošura je objavljena na spletni strani MKGP:

http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/tehnoloski_ukrepi_koruza_susa.pdf

prav tako sta obe omenjeni brošuri na voljo tudi na spletni strani KGZS:

http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/smid/402/ArticleID/2400.aspx

Tehnološka navodila so, tako kot prva, uporabnikom na voljo tudi v tiskani obliki. Brošure lahko dobite na Kmetijsko svetovalnih službah po Sloveniji.

V brošuri so zlasti poudarjeni agrotehničnimi ukrepi za pridelavo koruze. Poudarjen je pomen kolobarja, izbira primernih sort ter prilagoditev datuma setve. Predlagane so tudi alternativne kulture, ki lahko deloma nadomestijo koruzo v obroku živali, zlasti na območjih, kjer so tla lažja in zato je pridelava koruze veliko bolj izpostavljena tveganju za škodo po suši.

  1. Ukrepi Programa razvoja podeželja 2020

Vse informacije o Programu razvoja podeželja 2020 (vsebini,, javnih razpisih,aktualnih dogodkih), si lahko preberete na spletni strani:

http://www.program-podezelja.si/sl/

  1. Ciljno raziskovalni projekti

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS) opravlja strokovne, razvojne in izvršilne naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, ter druge naloge pospeševanja raziskovalne dejavnosti, skladno z namenom ustanovitve. http://www.arrs.gov.si/sl/

Informacije o aktualnih CRP-in katere sofinancira tudi MKGP so dostopne na spletni strani:

http://www.mko.gov.si/si/raziskovalne_naloge_studije_in_strokovne_podlage/

Ciljno raziskovalni projekti , ki jih je na temo podnebnih sprememb in naravnih nesreč sofinanciralo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje skupaj z ARRS so na voljo v zavihku PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.