Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
NAMAKANJE IN PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2007-2013

V okviru ukrepa 125- Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, je bilo na 4. javnih razpisih podprtih 7 novih velikih namakalnih sistemov na 1753 ha, za kar je bilo dodeljenih 10,6 mio EUR. Poleg tega sta bili izvedeni tudi dve tehnološki posodobitvi velikih namakalnih sistemov na 396 ha kmetijskih zemljišč, za kar je bilo dodeljenih cca. 1 mio EUR

V okviru ukrepa 121-naložbe na kmetijska gospodarstva so bile podprte tudi investicije v male namakalne sisteme, za katere je bilo po podatkih ARSKTRP dodeljenih cca. 1 mio EUR in sicer za izgradnjo črpališča, sekundarnega in primarnega voda ter za nakup opreme.

Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 in namakanje

 Predlog strategije si lahko prebereta na spletni strani:
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Kmetijstvo/2014/STRATEGIJA_12_52014k.pdf

Cilji Strategije za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020:

  • vzpostavitev do 5000 ha novih namakalnih sistemov (ali tehnološke posodobitve obstoječih namakalnih sistemov)

  • vzpostavitev demonstracijskih centrov za namakanje

  • že ustanovljene delovne skupine (1 centralna in 6 regionalnih) za razvoj namakanja v Sloveniji

  • odprava administrativnih ovir (sprememba področne zakonodaje)

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.