Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
NAMAKANJE

Namakanje je umetno dodajanje vode v zemljo za potrebe kmetovanja. Uporablja se za pomoč pri rasti kulturnih rastlin v suhih območjih in obdobjih leta, ko je padavin premalo za normalno rast. Poleg tega tudi varuje pred zmrzaljo, preprečuje rast nekaterih plevelov in preprečuje zbijanje prsti. Sorodna dejavnost je drenaža, ki se ukvarja z naravnim ali umetnim odvodnjavanjem.

Kataster melioracijskih sistemov in naprav ter kataster komasacijskih območij (KatMeSiNa) je namenjen implementaciji učinkovitega medmrežnega GIS-a, ki bo omogočal vodenje evidence o katastrskih parcelah v povezavi z melioracijskim sistemom, o njihovih geolokacijah na osnovi DOF (digitalni orto foto) za ozemlje celotne Slovenije.

Aplikacija je bila za uporabnike na MKGP in sodelavce na upravnih enotah, ki so zadolženi za upravljanje z melioracijskimi sistemi.

Kataster je dostopen na spletni strani: http://rkg.gov.si/KatMeSiNa/gis/public.jsp

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAMAKALNI SISTEMI

Namakalni sistemi se delijo na:

 • velike namakalne sisteme (VNS), ki so namenjeni večjemu številu uporabnikov za skupno rabo PO NAMAKALNEM URNIKU;

 • male namakalne sisteme (MNS), ki so namenjeni enemu ali več uporabnikom, ki pa uporabljajo namakalni sistem neodvisno drug od drugega.

NAČINI NAMAKANJA:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZGODOVINA NAMAKANJA V SLOVENIJI

Namakanje ima v Sloveniji relativno kratko le-50 letno zgodovino razvoja, skromno tudi po površinah. Po podatkih MKO se namaka 7.511 ha kmetijskih površin, od tega 6.448 ha na območju velikih namakalnih sistemov in 1.063 ha na malih namakalnih sistemih, kar predstavlja le 1,62 % kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma 4,45 % njiv (po podatkih SURS za leto 2011). več...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAMAKANJE IN PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2007-2013

Osnovni cilji v Programu razvoja podeželja 2007-2013 na področju namakanja so bili postavljeni na podlagi izhodiščnih vrednosti iz leta 2006.

Prvotni cilj PRP 2007-2013 je bil podpreti 45 investicij na področju namakanja, in podpreti investicije na 4000 ha namakalnih površinah, za kar je bilo rezerviranih 26,2 mio EUR. S spremembami PRP 2007-2013 so bili cilji in finančni razrez korigirani glede na dejansko izvajanje ukrepa, pa je bil cilj podpreti 9 investicij na 2000 ha namakalnih površinah, za kar je bilo rezerviranih 13,3 mio EUR. več...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAMAKANJE IN PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020

Več o vsebini programa razvoja podeželja 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani:
http://www.program-podezelja.si/sl/vsebina-programa/program-razvoja-podezelja-2014-2020 več...

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Več podatkov o namakanju si lahko preberete v spodnjih dokumentih:

 • Postopek pridobitve dovoljenj in soglasij za namakalni sistem .PDF

 • Vpliv namakanja na bolezni in škodljivce vrtnin .PDF

 • Fertigacija .PDF

 • Tehnike pridelovanja zelenjadnic .PDF

 • Osnove namakanja s poudarkom na vrtninah in sadnih vrstah v severovzhodni Sloveniji .PDF

 • Skladiščenje, zmrzovanje in priprava vrtnin za trg .PDF

 • Osnove trženja proizvodov pridelave z namakanjem .PDF

 • Namakanje zelišč .PDF

 • Namakanje v sadjarstvu .PDF

 • Zaščita pred spomladansko pozebo .PDF

 • Osnove namakanja s poudarkom na vrtninah in sadnih vrstah v zahodni, osrednji in južni Sloveniji .PDF

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORODJE ZA SPREMLJANJE VODNE BILANCE/SUŠE/NAMAKANJA (projekt BOBER)

Hidrometeorološke razmere in stanje vodnih zalog v Sloveniji

ARSO občasno (glede na potrebe) pripravlja aktualne informacije o hidrometeoroloških razmerah in stanju vodnih zalog. Informacije so dostopne na vstopni spletni strani ARSO in obsegajo pregled aktualnih podatkov s področja meteorološke in kmetijske suše in hidrološkega stanja vodotokov in podzemnih voda. Stanje meteorološke in kmetijske suše v sušnih razmerah spremljajo na glavnih meteoroloških postajah, ki dnevno javljajo podatke. Na teh lokacijah lahko stanje natančno spremljajo s sprotnimi izračuni primanjkljaja v vodni bilanci tal in primerjanjem le-tega z dolgoletnim povprečjem in s preteklimi sušnimi obdobji. Informacij sicer ne osvežujejo redno, temveč glede na situacijo in (predvsem) povpraševanje javnosti – običajno v 14-dnevnem intervalu (občasno, ob bolj zaostrenih razmerah tudi tedensko). Informacijo pošiljajo na tudi na Upravo RS za zaščito in reševanje.

Dnevna hidrološka napoved površinskih voda je na voljo na spletni strani: http://www.arso.gov.si/vode/napovedi/

Trenutno hidrološko stanje površinskih voda – podatki avtomatskih hidroloških postaj so na voljo na spletni strani: http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/


Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.