Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI
Agencija Republike Slovenije za okolje
  • Center za upravljanje s sušo v JV Evropi (DMCSEE)

Suša je normalni podnebni pojav povsod po svetu. To velja tudi za območje jugovzhodne Evrope; v preteklih desetletjih so suše povzročile znatno gospodarsko škodo in imele pomemben vpliv na blagostanje prebivalstva. Ob koncu prejšnjega stoletja je zato prišlo do pobude za ustanovitev Centra za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi. Pobudo sta sprožili in oblikovali Mednarodna komisija za namakanje (ICID), Konvencija za boj proti dezertifikaciji in suši (UNCCD) ter Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Nacionalne kontaktne točke za izvajanje konvencije UNCCD in stalni predstavniki pri WMO so oblikovali predlog osnovnih nalog, ki naj bi jih vršil Center DMCSEE ter pripravili osnutek za projektni dokument.

Misija Centra za upravljanje s sušo je koordinacija in pomoč pri razvoju in uporabi orodij za upravljanje s posledicami suše ter pomoč pri oblikovanju ustreznih politik s ciljem izboljšati pripravljenost na sušo in zmanjšati posledice morebitnega pojava suše.

Regionalne (in tudi mednarodne) analize suše seveda zajemajo večjo količino podatkov iz različnih virov. Potrebna sta standardizacija in izbor (v nekaterih primerih tudi filtriranje) lokalnih podatkov. Vrednost sušnih indeksov za širše območje JV Evrope se računa s pomočjo podatkov, izmerjenih na številnih meteoroloških postajah v vsej regiji. Pri izrisu kart lahko uporabimo na geostatistiki temelječe metode, ki pa bolj ali manj posegajo v same podatke in tudi s pomočjo glajenja reducirajo informacije. Mogoče je tudi uporabiti katero od dostopnih baz podatkov o padavinah v pravilni mreži, npr. analize padavin Globalnega centra za klimatologijo padavin - GPCC. Alternativa uporabi točkovnih merskih podatkov ali izvedenih prostorskih analiz pa je uporaba numeričnih modelov za simulacijo vremena. Gre za računalniške modele, ki se sicer redno uporabljajo za vremensko napoved. Vsekakor je ta proces zanimiv tudi z vidika zaznavanja in napovedovanja suše. Ker pa je suša v splošnem definirana kot negativno odstopanje količine padavin od »normalnih« razmer pa poleg simuliranega razvoja vremena potrebujemo tudi simulacije daljšega obdobja. V ta namen lahko uporabimo ponovne analize vremena Evropskega centra za srednjeročne napovedi vremena (zadnje ponovne analize so bile opravljene za obdobje od 1979 do 2012, ki omogočajo primerjave simulacij ne le z redkimi merilnimi točkami temveč v celotni računski mreži. Glavna slabost tega procesa je, da gre kljub vsemu za računalniško simulacijo, ki lahko od dejanskih razmer precej odstopa. Dobra lastnost uporabe teh simulacij pa je v podatkih, ki so že urejeni v pravilno mrežo točk. To nam omogoča boljši prostorski vpogled v situacijo in predvsem enakomerno pokriva prostor. Regionalne (in tudi mednarodne) analize suše zajemajo večjo količino podatkov zbranih iz različnih virov, pri čemer je bistvenega pomena izbor parametrov in standardizacija podatkov. Obstajajo različni pokazatelji, ki določajo sušnost in se računajo s pomočjo različnih naborov okoljskih spremenljivk.

Eden od produktov DMCSEE je mesečni bilten, ki je začel izhajati v okviru projekta za čezmejno sodelovanje (TCP). V njem je za območje jugovzhodne Evrope analizirano stanje temperaturnih razmer, vodne bilance, SPI indeksa ter deleža vegetacije – produkt daljinskega zaznavanja (FVC). Bilten omogoča hiter vpogled v aktualne sušne razmere v regiji, s poudarki, ki nakazujejo odstopanja od normalnih (povprečnih razmer). Pomemben segment biltena so poročila o dejanskih sušnih razmerah na posameznih območjih. Posebno poglavje je namenjeno napovedi vodne bilance za prihodnje obdobje. Bilten je dosegljiv na spletni strani DMCSEE, kjer so objavljeni še številni drugi članki, spletne novice in analize razmer http://www.dmcsee.org/sl/domov/

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.