34. OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV IN BOLEZNI NA OLJNI OGRŠČICI – popravek - 09.04.2020 14:08 - Zaključeno


 

V SV Sloveniji je oljna ogrščica v fenofazi individualni cvetni brsti vidni (BBCH 57) do prvi cvetovi odprti (BBCH 60). V lovilne rumene posode in na rumene plošče se lovijo predvsem repičarji (do 160 hroščkov na teden), v zelo majhnem številu še kljunotaji. Repičar dela škodo na cvetnih brstih, opazimo jih tudi na zaprtih socvetjih.

 

Priporočamo, da preverite posevke oljne ogrščice na prisotnost repičarja in ukrepate, če je presežen prag škodljivosti.

 

PRAGOVI ŠKODLJIVOSTI so naslednji:

  • Repičar:1-2 hrošča/rastlino v fazi razpiranja brstov,

  • 2-3 repičarji/rastlino v času nabreklih brstov,

  • 4-6 repičarji/rastline pred razcvetanjem prvih cvetov

 

 

Priporočamo uporabo naslednjih insekticidov:

 

SREDSTVO

ODMEREK

KMET. KULTURE

ČAS UPORABE

REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE

Biscaya

(tiakloprid 24%)

0,3 L na ha

oljna ogrščica

sistemični insekticid iz skupine kloronikotinilov, ki deluje predvsem oralno in prekutano. Ob pojavu škodljivcev.

- za zatiranje grizočih žuželk (razen bolhačev) in sicer: repičarja (Meligethes aeneus) in kapusove luskove hržice (Dasineura brassicae).

Poraba zalog do 3.2. 2021

Bulldock

(beta ciflutrin 2,5%)

 

0,3-0,5 l/ha

Oljna ogrščica

Kontaktni insekticid, tretira se ob pojavu škodljivih žuželk.

  • za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus)

Daskor 440 EC

(Cipermetrin 4%

Klorpirifos 40%)

0,625 L/ha pri porabi vode 300-600 L/ha

v oljni ogrščici, oljni repici in gorjušici

Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk, samo pred cvetenjem (do BBCH 59).

za zmanjševanje populacije stebelnega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus napi) in za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus).

Poraba zalog do 16.4. 2020

Decis 100 EC (deltametrin 10 %)

63 mL/ha ob porabi vode vsaj 200 L/ha

ozimni in jari oljni ogrščici ter gorjušici

Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag gospodarske škode

za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) v odmerku 75 ml/ha in za zatiranje repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) v

Decis 2,5 EC

(deltametrin 2,5 %)

0,3 L/ha

oljni ogrščici

dotikalni insekticid,s sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag gospodarske škode oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe.

-za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in drugih škodljivcev.

 

Evure

Mavrik 240 EW

Tau-fluvalinat 24%

0,2 L/ ha

oljni ogrščici

Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk.

za zatiranje repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus quadridens, C. picitarsis), repičarja (Meligethes aeneus), redkvinega kljunotaja (Ceuthorhynchus assimilis), repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) in kapusove luskove hržice (Dasyneura brassicae).

Fastac 100 EC

(alfa-cipermetrin 10%)

 

0,1 L/ha (1,0 ml na 100 m 2 );

v oljni ogrščici

dotikalni in želodčni insekticid, s sredstvom se lahko na isti površini tretira največ dva krat v eni rastni dobi. Tretira se, ko je presežen prag škode, pri čemer je potrebno upoštevati karenco. Ne priporoča se tretiranja nad 25 °C.

-za zatiranje repnega bolhača (Psylliodes chrysocephala), kljunotaja (Ceutorhynchus picitarsis), luskovega kljunotaja (Ceutorhynchus assimilis), kapusove luskove hržice (Dasineura brassicae) in repičarja (Meligethes aeneus).

Karate zeon 5 CS

(lambda-cihalotrin 5%)

 

0,15 L na ha

oljni ogrščici

dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem, se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk.

-za zatiranje listnih uši (Aphididae), kljunotaja (Ceutorhynchus spp.) in repičarja (Meligethes aeneus) ter drugih grizočih žuželk

Kaiso EG

(lambda-cihalotrin 5%)

 

150 g/ha

Oljna ogrščica

dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem. S sredstvom se tretira ob pojavu škodljivca oziroma ko je presežen prag škodljivosti.

-za zatiranje uši (Aphididae), repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi), stebelnega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus quadridens), semenskega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus assimilis), repičarja (Meligethes aeneus), kapusove luskove hržice (Dasineura brassicae) Poraba zalog do 15.12. 2020

Karis 10 CS

(lambda-cihalotrin 10%)

 

75 mL/ha

v ozimni in jari oljni ogrščici

Tretira se v času cvetenja, ko populacija semenskega kapusovega kljunotaja doseže prag gospodarske škode.

za zatiranje repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) in repičarja (Meligethes aeneus)

Poleci

(deltametrin 2,5 %)

 

0,3 L/ha

oljni ogrščici

dotikalni (kontaktni) in želodčni insekticid. S sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag gospodarske škode oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe.

-za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in drugih škodljivcev.

Poraba zalog do 21.1. 2021

Sparviero

(lambda-cihalotrin 10%)

 

0,075 L/ha

oljni ogrščici

kontaktni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem. S sredstvom se tretira ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag škodljivosti.

-za zatiranje repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala), kljunotajev (Ceutorhynchus spp.), repičarja (Melighethes aeneus) in kapusove luskove hržice (Dasineura brassicae)

 

 

BOLEZNI NA OLJNI OGRŠČICI

 

Na oljni ogrščici se pojavljajo naslednje glivične bolezni: suha trohnoba zelja (Leptosphaeria maculans=Phoma lingam) bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum), listna pegavost oljne ogrščice (Pyrenopeziza brassicae), črna listna pegavost (Alternaria spp.), siva plesen (Botryotinia fuckeliana).

Za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) in drugih bolezni priporočamo uporabo sledečih registriranih fungicidov.

 

 

Preglednica : Seznam fungicidov registriranih za oljno ogrščico

 

 

SREDSTVO

ODMEREK

ČAS UPORABE

REGISTRIRAN ZA SLEDEČE BOLEZNI

Folicur EW 250

Baltazar

Star tebukanzol

(tebukonazol 25%)

0,5 L/ha

V ozimni oljni ogrščici se opravi eno tretiranje v jesenskem obdobju v odmerku 0,5 L/ha v razvojni fazi razvoja listov (BBCH 14-19), drugo tretiranje pa v spomladanskem času v razvojnih fazah od začetka razvoja stranskih poganjkov (BBCH 21) do konca cvetenja (BBCH 69) v odmerku 1 L/ha. V jari ogrščici se opravi obe tretiranji od začetka razvoja stranskih poganjkov (BBCH 21) do konca cvetenja (BBCH 69) tako, da se ob vsakem tretiranju uporabi odmerek 1 L/ha.

Sistemični fungicid, ki se uporablja preventivno:

v ozimni in jari oljni ogrščici za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) in listne pegavosti oljne ogrščice (Pyrenopeziza brassicae) ter za zmanjševanje okužb z črno listno pegavostjo (Alternaria spp.) in suho trohnobo zelja (Leptosphaeria maculans). V eni rastni sezoni se lahko izvede največ dve tretiranji.

 

Orius 25 EW

(tebukonazol 25%)

 

1 L/ha

V ozimni ogrščici se opravi eno tretiranje v jesenskem obdobju v razvojni fazi razvoja listov (BBCH 12-18), drugo pa v spomladanskem času v razvojni fazi od začetka rasti stebla (BBCH 30) do konca cvetenja (BBCH 69). Na jari ogrščici se opravi obe tretiranji v obdobju od začetka rasti stebla (BBCH 30) do konca cvetenja (BBCH 69).

Sistemični fungicid, ki se uporablja preventivno:

v ozimni in jari oljni ogrščici za zatiranje koreninskega ožiga ali suhe trohnobe stebla (Phoma lingam) in za zmanjševanje okužb s črno listno pegavostjo (Alternaria brassicae), belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum), ter sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana).V eni rastni sezoni se lahko na istem zemljišču tretira največ dva krat.

Bounty

(tebukonazol 43%)

 

 

0,6 l/ha

v oljnicah v razvojnih fazah od začetka cvetenja do polnega cvetenja (BBCH 60-65).

- oljni ogrščici, oljni repici in lanu za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Buzz ultra

(tebukonazol 75%)

0,33 kg/ha

Optimalni termin za zatiranje bele gnilobe je v času cvetenja in sicer od začetka cvetenja (BBCH 60) do faze polnega cvetenja (BBCH 65).

jari in ozimni oljni ogrščici za zmanjševanje okužb z belo gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Propi 25 EC

(propikonazol 25%)

-zaloge v uporabi do 19.3.2020

0,5 L/ha

ob prvem pojavu znakov okužbe.

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem v oljni ogrščici za zmanjšanje okužbe z listno pegavostjo oljne ogrščice (Pyrenopeziza brassicae).

Custodia

(azoksistrobin 12% +tebukonazol 20%)

 

1 L/ha

S sredstvom se tretira od fenološke faze, ko je 10% cvetov na glavnem grozdu odprtih, glavni grozd se podaljšuje (BBCH 61), do fenološke faze polnega cvetenja (BBCH 65).

v oljni ogrščici za zmanjševaje okužb z belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum).

Mirador forte

(azoksistrobin 6%, tebukonazol 10%)

 

 

1,5 do 2 L/ha

Čas tretiranja: v fenološki fazi od začetka rasti stebel (BBCH 30) do konca cvetenja (BBCH 69).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem: za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria brassicae), suhe trohnobe zelja (Leptosphaeria maculans), bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) in sive plesni (Botryotinia fuckeliana).

Prosaro

(tebukonazol 12,5%, protiokonazol 12,5%)

 

 

1 L/ha

V ozimni oljni ogrščici se v eni rastni sezoni opravi največ dve tretiranji. Prvo tretiranje se opravi v jesenskem obdobju v razvojni fazi razvoja listov (BBCH 14-19), drugo tretiranje pa v spomladanskem času v razvojni fazi od začetka razvoja stranskih poganjkov (BBCH 21) do konca cvetenja (BBCH 69).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem v: oljni ogrščici za zatiranje ogrščične bele listne pegavosti (Pyrenopeziza brassicae).

Zamir

(tebukonazol 13,3%

prokloraz 26,7 %)

1,5 L/ha

Proti beli gnilobi se tretira po napovedi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin oz. v razvojni fazi, ko je odprtih 50- 60 % cvetov na glavnem grozdu (starejši venčni listi odpadajo). Proti suhi trohnobi stebla ogrščice se prvič tretira v razvojni fazi razgrnjenih 6 listov in drugič spomladi, tik pred cvetenjem. Proti črni listni pegavosti se tretira v razvojni fazi, ko je odprtih 10 % cvetov v socvetju do konca cvetenja. Na isti površini se tretira največ dvakrat v eni rastni dobi.

v jari in ozimni oljni ogrščici za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), suhe trohnobe stebla ogrščice (Plenodomus lingam) in črne listne pegavosti (Alternaria spp.)

Propulse

(fluopiram 12,5 %

protikonazol 12,5%)

1 L/ha

Tretira se od fenofaze, ko je četrti list razvit, do faze, ko je 30% luskov je doseglo končno velikost (BBCH 14-73).

Za zatiranje suhe trohnobe zelja (Leptosphaeria maculans= Phoma lingam) in črne listne pegavosti kapusnic (Alternaria brassicae) ter za zmanjševanje okužb bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Mirador 250

(azoksistrobin 25%)

Chamane

(azoksistrobin 25%)

 

1 L/ha

Tretira se od razvojne faze, ko so prvi cvetovi odprti, do konca cvetenja(BBCH 60-69).

Za zmanjševanje okužb črne listne pegavosti (Alternaria brassicae), suhe trohnobe zelja (Leptosphaeria maculans) in bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Tazer 250 SC

(azoksistrobin 25%)

1,0 L/ha

Na istem zemljišču je dovoljeno največ 1 tretiranje v eni rastni sezoni. Tretira se spomladi v času cvetenja (BBCH 61-69).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem: za zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea) ter za zmanjševanje okužb s črno listno pegavostjo kapusnic (Alternaria brassicae) in belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum).

Ortiva

Zaftra AZT 250 SC

(azoksistrobin 25%)

 

1 L/ha

v fenološki fazi od takrat, ko je odprtih 10 % cvetov v socvetju do konca cvetenja (BBCH 61-69).

Za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria brassicae) in bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) .

Score 250 EC

(difenokonazol 25%)

0,5 L/ha

Ozimno oljno ogrščico se prvič tretira jeseni od razvitega četrtega lista dalje, drugič pa v spomladanskem času v razvojnih fazah od začetka razvoja stranskih poganjkov do konca cvetenja (BBCH 21 do 69). Dovoljeni sta 2 tretiranji v eni rastni dobi. Jaro ogrščico se tretira v spomladanskem času od začetka razvoja stranskih poganjkov do konca cvetenja (BBCH 21 do 69). Dovoljeni sta 2 tretiranji v eni rastni dobi.

Za zatiranje suhe trohnobe zelja (Phoma lingam), črne listne pegavosti kapusnic (Alternaria brassicae) in bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Pyrenopeziza.

Caramba

Plexeo

Sirena

(metkonazol 6%)

1,2 L/ha

Tretira se v času od začetka rasti do začetka cvetenja posevka. Prvič se tretira v jeseni ob pojavu bolezni, spomladi pa se po potrebi tretiranje ponovi.

Za zmanjševanje okužb s suho trohnobo zelja (Leptosphaeria maculans).

Sisam

(mandestrobin 25%)

0,8 L/ha

S sredstvom se tretira od razvojne faze, ko so prvi cvetovi odprti (BBCH 60), do konca cvetenja (BBCH 69).

Uporablja se v jari in ozimni oljni ogrščici preventivno za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum). V gostih posevkih se priporoča uporaba višjega odmerka priporočene količine vode na hektar, da se doseže ustrezno prodiranje sredstva v posevek in pokritost.

Zenby

(izofetamid 40%)

 

0,8 L/ha

Tretira se v razvojni fazi polnega cvetenja (BBCH 60-65). Dovoljeno je največ 1 tretiranje v eni rastni sezoni.

v oljni ogrščici za delno zmanjševanje okužb z belo gnilobo (Sclerotinia spp.).

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

 


Datum objave obvestila: 09.04.2020 14:08
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS